Havanna Promóció nyereményjáték és adatkezelési tájékoztató


Havanna Promóció – tökfaragó verseny

nyereményjáték részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes! A résztvevők a részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot és adatkezelési tájékoztatót!

 

A CBA DL-Projekt Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99., e-mail cím: info@maxcsoport.hu, továbbiakban: „Szervező”) a „Havanna Promóció – tökfaragó verseny” elnevezésű nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) önállóan szervezi a jelen szabályzat (továbbiakban: „Játékszabályzat”) alapján.

 

       I.          BEVEZETÉS

 

A Nyereményjáték időtartama alatt a Játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára a Szervező weboldalán és facebook oldalán.

 

A Játékszabályzat módosításait, valamint a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítéseket a Szervező ugyanitt fogja közzétenni.

 

Aki a Nyereményjátékon részt vesz, a mindenkori Játékszabályzatot a Nyereményjátékon való részvétellel egyidejűleg elfogadja.

 

     II.          A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA

 

A Szervező összesen három darab Nyereményt (részletesen lásd a „Nyeremények” fejezetben) kioszt ki azon Játékosok között, akik

 • az info@maxcsoport.hu e-mail címre, a tárgymezőben „tökfaragás” jeligével ellátva, a Nyereményjáték időtartama alatt az általuk faragott tökről képet küldenek, és
 • az e-mail-ben helyes választ adtak arra a kérdésre, hogy mit ünnepelünk Halloween-kor, és
 • maradéktalanul teljesítették a „Játékban történő részvétel feltételei” fejezetben meghatározottakat.

 

Tekintettel a Nyereményjáték fenti feltételeire, külön sorsolásra nem kerül sor, a három Nyertest a Szervező három főből álló zsűrije választja ki a beérkezett pályázatok közül.

 

   III.          A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Nyereményjáték 2021. október hó 26 napján 0:00 perctől 2021. október hó 31 napjáig 23:59 percig tart.

 

Az eredményhirdetés időpontja: 2021. november hó 3.

 

  IV.          A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

 1. A Szervező által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azok lehetnek játékosok (továbbiakban: „Játékos”), tehát a Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik:

 

 1. A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki
 2. 18. életévét betöltötte, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik és
 3. e-mail-ben egy általa faragott Halloween tökről küld képet(tehát pl. nem az internetről eltöltött képpel vesz részt a Nyereményjátékban), valamint
 4. választ ad arra a kérdésre, hogy mit ünnepelünk Halloween-kor,
 5. elfogadja a jelen Játékszabályzatbanmeghatározott valamennyi feltételt, és
 6. a Nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárul a Nyereményjátékban történő részvétel során megadott személyes adatainak Játékkal összefüggő, az adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez, továbbá
 7. valós adatokat adott meg és
 8. a Nyereményjátékból nem került kizárásra.

 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva

 • a Szervező vezető tisztségviselői, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá
 • a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek, partnercégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek - a hatályos Ptk.-ban meghatározott - közeli hozzátartozói.
 • azok a személyek olyan képet küldtek be, amelyen nem látható faragott Haloween tök, vagy olyan képet küldtek be, amely bizonyíthatóan nem a saját szellemi termékük (internetről letöltött kép),
 • akik nem, vagy nem helyes választ adtak a feltett kérdésre,
 • azok a személyek, akik kétséget kizáróan valótlan adatokkal kívánnak részt venni a Nyereményjátékban, továbbá,
 • akik Nyereményjátékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolják, valamint illetéktelen előnyre tesznek szert, illetve azok, akik kapcsán ennek gyanúja felmerül, ideértve azokat az eseteket is, amikor a Játékosok a Nyereményjátékot vagy a Szervező működését akadályozni, ellehetetleníteni próbálják (pl. vírus, trójai beküldésével, túlterheléses támadással, stb.). Utóbbi esetekben a Szervező hatósági feljelentést tesz.

 

A fentiek alapján a részvétel feltételeit a Szervező jogosult ellenőrizni.

           

    V.          A NYEREMÉNYEK

 

A Nyereményjáték nyereményei:

 

 • összesen 3 (három) db. 10.000.- Ft. értékű, a Nyertes nevére szóló ajándékutalvány, amely a 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11-15. címen található üzletben vásárolható le.

 

A Nyeremény készpénzre nem váltható, és nem ruházható át másra.

 

  VI.          A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

 

A Szervező a weboldalán és social média platformján közzéteszi a Nyereményjáték Játékszabályzatát és egy rövid felhívást.

 

A Játékos e-mail-ben az info@maxcsoport.hu e-mail címre, a tárgymezőben „tökfaragás” jeligével elküldi az általa faragott halloween tök fényképét és választ ad a kérdésre.

 

Szervező a Játékosok által beküldött képek és válaszok tartalmát folyamatosan vizsgálja.

 

A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően a Szervező három főből álló zsűrije – figyelemmel a beküldött képek és a képeken látható faragott tökök minőségére és a válaszok helyességére, pontosságára – megállapítja azt a három Játékost, akik a legjobbak és így Nyertessék válnak, és neveiket az eredményhirdetés során közzéteszi a weboldalán és facebook.com oldalán. A Szervező a Nyerteseket elektronikus üzenetben megkeresi.

 

Nyertes az eredményhirdetést értesítést követős 14 naptári napon belül köteles a Nyereményjátékban történő részvételét elektronikus üzenetben megerősíteni, visszaigazolni és jelentkezni nyereményéért.

 

Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Nyertes kizárásra kerül és Pótnyertes kerül a helyére.

 

A Nyeremény átadása kizárólag személyes úton, személyes átvétellel, a l1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11-15. sz. alatt történik.

 

 1. VII.          ADATVÉDELEM

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a mellékelt adatkezelési tájékoztatót

 

 1. VIII.          Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?

 

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívülálló okokból az e-mail cím / fiók, így tehát a  Nyereményjáték nem elérhető, ezért a Szervező felelősséget nem vállal, de minden ésszerű lépést megtesz ennek kiküszöbölésére.

 

Szervező nem vállal felelősséget

a)             a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

b)             ha a Játékos elektronikus üzenetküldése során a kapcsolat (bármely okból) megszakad.

c)             olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az elektronikus üzenet, mert

                                          i.     nem megfelelő a hálózat lefedettsége, túlterhelt, vagy a Játékos e-mail  fiókja bármely egyéb ok miatt nem elérhető,  

                                         ii.     a Játékos nem képes további üzenetek küldésére vagy fogadására.

 

  IX.          EGYÉB

 

A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Nyertest nem terheli.

 

A Szervezőt a Nyereményjátékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játékosok által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

 

A fenti okok következtében a Szervezőt a Nyereményjátékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja.

 

A Nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét

 

Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a Nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

 

Budapest, 2021. 10. 20.

 

CBA DL-Projekt Kft.
Szervező


 

Melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő CBA DL-Projekt Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99., e-mail cím: info@maxcsoport.hu) fontosnak tartja minden érintett természetes személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelése során a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések értelmében jár el.

Rövid összefoglalás

Cél

Nyereményjátékban történő részvétel, továbbá annak ellenőrzése, a Nyertesség megállapítása, a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel, a Nyeremény bizonyítható átadása

Jogalap

részvétel és adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk 1. a) pontja), továbbiakban lásd alább

Érintettek

a Nyereményjáték szabályzat szerinti Játékosok, valamint a Nyertesek

Adatkategória

lásd alább az egyes célonként

Időtartam

lásd alább az 5. pontban

Forrás

érintettek

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a Nyereményjátékban történő részvétel, továbbá annak ellenőrzése, a Nyertesség megállapítása, a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel, a Nyeremény bizonyítható átadása.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és jogalapjai?

 

A következő adatok kezelése történik a Nyereményjátékra történő jelentkezés és nyertesség megállapítása során:

 • név – azonosítás
 • e-mail cím – kapcsolattartás
 • feltöltött kép
 • kérdésre adott válasz
 • érintett Játékos által az üzenetben megadott egyéb adat (pl. telefonszám)

 

A következő adatok kezelése történik a nyertességgel kapcsolatos kapcsolatfelvétel és a Nyeremény átadása céljából:

 • név – azonosítás, megszólítás céljából
 • e-mail cím – kapcsolattartás céljából
 • időpont

 

A Nyereményjátékban történő részvétel (így az adatok megadása) önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

 

 

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: a Nyereményjáték szabályzat szerinti Játékosok, valamint a Nyertesek.

 

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Mi az adatkezelés időtartama?

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. Játékos a Nyereményjátékon történő részvétel során megadott személyes adatait Szervező a Nyereményjáték lebonyolítását követő fél évig őrzi meg későbbi bizonyíthatóság céljából.
  2. Szervező az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyes adatokat 8 évig őrzi meg.
  3. Adatkezelő a nyeremény átadás-átvétel során készített felvételeket a hozzájárulásban meghatározott időtartamban kezeli, amennyiben keletkezik ilyen felvétel.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára, bevonásra kerül adatfeldolgozó?

 1. Adattovábbítás történhet hatóság, bíróság, békéltető testület számára szükség esetén.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

 1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Jelen esetben nem alkalmazható.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását az adatkezelő (CBA DL-Projekt Kft.) postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal megtehetik. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: https://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso