Havanna Príma Áruház – Legszebb karácsonyi emlék nyereményjáték részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató


Havanna Príma Áruház – Legszebb karácsonyi emlék

nyereményjáték részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes! A résztvevők a részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot és adatkezelési tájékoztatót!

 

A CBA DL-Projekt Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99., e-mail cím: info@maxcsoport.hu, továbbiakban: „Szervező”) a „Havanna Príma Áruház – Legszebb karácsonyi emlék” elnevezésű nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) önállóan szervezi a jelen szabályzat (továbbiakban: „Játékszabályzat”) alapján.

 

       I.          BEVEZETÉS

 

A Nyereményjáték időtartama alatt a Játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára a https://maxcsoport.hu/hirek-ujdonsagok/karacsonyi-rajzversey oldalon.

 

A Játékszabályzat módosításait, valamint a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítéseket a Szervező ugyanitt fogja közzétenni.

 

Aki a Nyereményjátékon részt vesz, a mindenkori Játékszabályzatot a Nyereményjátékon való részvétellel egyidejűleg elfogadja.

 

     II.          A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA

 

A Szervező összesen három darab Nyereményt (részletesen lásd a „Nyeremények” fejezetben) sorsol ki azon Játékosok között, akik a Havanna Príma Áruház (1181 Budapest, Kondor Béla Sétány 11-15.) gyűjtő dobozába a játék időtartama alatt az általuk törvényesen képviselt 18 év alatti, kiskorú gyermek által rajzolt vagy festett karácsonyi emlékről készült képet helyeznek el, amely tartalmazza a „Nyereményjáték menete” c. fejezetben meghatározott adatokat.

 

   III.          A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Nyereményjáték 2021. december hó 14. napján 0:00 perctől 2021. december hó 20. napján 23:59 percig tart.

 

Az eredményhirdetés időpontja: 2021. december hó 22.

 

  IV.          A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

 1. A Szervező által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azok lehetnek játékosok (továbbiakban: „Játékos”), tehát a Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik:

 

 1. A Játékban részt vehet
 2. az nagykorú, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező személy, aki
 3. szülői felügyeleti joggal, törvényes képviselettel rendelkezik afelett a 18. életévét még be nem töltött kiskorú felett, aki által elkészített, legszebb karácsonyi emléket tartalmazó rajzot vagy festményt a gyűjtőládába behelyezte, és
 4. elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és
 5. a Nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárul a Nyereményjátékban történő részvétel során általa, a saját maga, illetve a képviselt gyermek tekintetében megadott személyes adatok Játékkal összefüggő, az adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez, továbbá
 6. valós adatokat adott meg, és
 7. a Nyereményjátékból nem került kizárásra.

 

 1. A Nyereményjátékból ki vannak zárva
 2. a Szervező vezető tisztségviselői, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá
 3. a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek, partnercégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek - a hatályos Ptk.-ban meghatározott - közeli hozzátartozói.
 4. azok a személyek, akik nem rajzot vagy festményt helyeztek el a gyűjtőládában, vagy olyan rajzot, festményt küldtek be, amely kétséget kizáróan bizonyíthatóan nem annak a kiskorúnak rajza, festménye, akit ő képvisel, vagy nem kiskorú rajza, festménye,
 5. azok a személyek, akik kétséget kizáróan valótlan adatokkal kívánnak részt venni a Nyereményjátékban, vagy
 6. azok a személyek, akik A4-es méretű rajznál, festménynél nagyobb méretű képpel kívánnak részt venni, vagy
 7. akik Nyereményjátékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolják, valamint illetéktelen előnyre tesznek szert, illetve azok, akik kapcsán ennek gyanúja felmerül, ideértve azokat az eseteket is, amikor a Játékosok a Nyereményjátékot vagy a Szervező működését akadályozni, ellehetetleníteni próbálják (pl. gyűjtőláda rongolása, stb.). Utóbbi esetekben a Szervező hatósági feljelentést tesz.

 

A fentiek alapján a részvétel feltételeit a Szervező jogosult ellenőrizni.

           

    V.          A NYEREMÉNYEK

 

 1. A Nyereményjáték nyereményei:

 

 • összesen 3 (három) db. 10.000.- Ft. értékű nyereménycsomag.

 

 1. A Nyeremény készpénzre nem váltható, és nem ruházható át másra.

 

  VI.          A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

 

 1. A Szervező a https://maxcsoport.hu/hirek-ujdonsagok/karacsonyi-rajzversey oldalon közzéteszi a Nyereményjáték Játékszabályzatát és a https://www.facebook.com/maxcsoportprimaaruhazak oldalon egy rövid felhívást.

 

 1. A Játékos a játékot tovább kommunikálja a Játékban általa képviselt kiskorú számára, aki a legszebb karácsonyi emlékét lerajzolja, lefesti A4-es méretnél nem nagyobb alakban.

 

 1. Játékos a rajzot vagy festményt – a jelen szabályzat szerinti adatokkal ellátva – a gyűjtőládába helyezi.

 

 1. A rajz vagy festmény (kép) hátoldalán olvashatóan szerepeltetni kell:

a)             a Játékos nevét,

b)             a Játékos telefonszámát és e-mail címét,

c)             a kiskorú életkorát, és

d)             ha a képnek van címe, a kép címét.

 

 1. A sorsoláson csak azok a Játékosok vehetnek részt, akik teljesítették „A játék meghatározása” c. fejezetben meghatározott minden feltételt.

 

 1. VII.          A sorsolás menete

 

 1. A gyűjtőládába elhelyezett képek használatával kerülnek kisorsolásra a Nyertesek oly módon, hogy a gyűjtőládából a Szervező dolgozója véletlenszerűen kihúz 3 képet.

 

 1. Amennyiben a sorsolás a meghatározott időpontban nem tud megtörténni a Szervezőn kívül álló okból, akkor pótsorsolásra kerül sor, amelynek idejéről és módjáról a Szervező a fenti oldalon keresztül értesíti a Játékosokat.

 

 1. A nyertes Játékos a nyereménye átvételét kizárólag a Szervezővel telefonon vagy e-mail-ben egyeztetett módon tudja intézni, amelynek előfeltételeként vissza kell igazolnia magát a játékban történt részvételt.

 

 1. A nyeremény elfogadásának további feltétele a sorsolástól számított 15 napon belüli személyes átvétel a Havanna Príma Áruházban (1181 Budapest, Kondor Béla Sétány 11-15.).

 

 1. Amennyiben
  1. a határidő eredménytelenül telt el, vagy
  2. a nyertes Játékossal háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült a kapcsolatfelvétel, vagy
  3. a nyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy
  4. a nyereményt nem kívánja elfogadni, vagy
  5. a személyes átvételről szóló feltételnek nem kíván eleget tenni, úgy új (pót)sorsolás alá kerül az adott nyeremény. 

 

 1. Az új sorsolásra a fenti szabályokat kell alkalmazni.

 

 1. A nyereményt a nyertes, vagy az általa megjelölt személy a leegyeztetett módon, helyen és időben veheti át személyazonosságának igazolása mellett.

 

 1. A nyeremény személyes átvételéről fénykép vagy videófelvétel készülhet abban az esetben, ha ahhoz a nyertes előzetes beleegyezését adja ismerve a felvétel felhasználásának célját, idejét, minden lényeges információt.

 

 1. VIII.          ADATVÉDELEM

 

 1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a mellékelt adatkezelési tájékoztatót

 

  IX.          EGYÉB

 

 1. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Nyertest nem terheli.

 

 1. A Szervezőt a Nyereményjátékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játékosok által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

 

 1. A fenti okok következtében a Szervezőt a Nyereményjátékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja.

 

 1. A Nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét

 

 1. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a Nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

 

Budapest, 2021. 12. 14.

 

CBA DL-Projekt Kft.
Szervező

 

 


 

Melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő CBA DL-Projekt Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99., e-mail cím: info@maxcsoport.hu) fontosnak tartja minden érintett természetes személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelése során a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések értelmében jár el.

 

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

a nyereményjátékban történő részvétel biztosítása,

a sorsolás lebonyolítása,

Nyeremény bizonyítható átadása

Érintettek:

a Nyereményjáték szabályzat szerinti Játékosok, nyeremény átadása kapcsán a Játékosok közül kisorsolt Nyertes(ek)

Forrás:

Játékosok

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

rajzon, festményen kezelt adatok:

a)        a Játékos neve,

 

 

b)        a Játékos telefonszámát és e-mail címét,

 

 

c)        a kiskorú életkorát, és

 

d)        ha a képnek van címe, a kép címét

 

e) maga rajz, festmény

 

 

a) nyeremény átadásához szükséges azonosítás,

 

b) kapcsolatfelvétel nyeremény átadással kapcsolatban

 

c) feltétel bizonyítása

 

 

d) kép címe

 

 

 

e) kisorsolás alapja

előzetes és önkéntes hozzájárulás (GDRP 6. cikk (1) a) pontja)

játékos a Nyereményjátékon történő részvétel során megadott személyes adatait Szervező a Nyereményjáték lebonyolítását követő fél évig őrzi meg

 

A Nyertesek adatait az Adatkezelő 5 évig, adóügyi ellenőrzési időben őrzi meg esetleges bizonyítás céljából

sorsoláson a rajzok, festmények kerülnek kisorsolásra

 

nyeremény átadás-átvétele során rögzített adatok (név, cím)

nyeremény átadás-átvétel későbbi bizonyítása

Adattovábbítás:

hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén

Nyilvánosságra hozatal:

Igen, történik, közösségi oldalon a sorsolás, valamint az átadás hitelességének bizonyítására

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

nem történik

Megjegyzés:

Sem a sorsoláshoz, sem a nyeremények átvételéhez nem szükséges a rajzot, festményt készítő kiskorú neve vagy más, beazonosításra alkalmas adatának kezelése, kérjük, ilyen adatot ne küldjön!

 

Tekintettel arra, hogy nem történik kiskorú adatának kezelése, így a kiskorú nem válik érintetté sem!

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

 1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Jelen esetben nem alkalmazható.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását bármelyik adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal megtehetik, de az elsődleges, kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő a CBA DL-Projekt Kft. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: https://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso