MANTARO KAPSZULA JÁTÉK részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató


„MANTARO KAPSZULA JÁTÉK”

részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes! A résztvev?k a részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen részvételi szabályzatot és adatkezelési tájékoztatót!

 

A Városház - Centrál Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömr?i út 99.,  cégjegyzékszám: 01 09 889966, adószám: 14123472-2-42, telefonszám: 30/420-5018; e-mail: info@maxcsoport.hu, honti.balazs@cbaujhegy.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezet?, adatvédelmi tisztvisel? neve, elérhet?sége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhet? az Adatkezel? székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján, továbbiakban: „Szervez? 1”) a „MANTARO KAPSZULA JÁTÉK” elnevezés? nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) a Mocca Negra Zrt-vel (továbbiakban: Szervez? 2) közösen szervezi a jelen részvételi szabályzat (továbbiakban: „Játékszabályzat”) és adatkezelési tájékoztató alapján.

 

       I.          BEVEZETÉS

 

A Nyereményjáték id?tartama alatt a Játékszabályzat hozzáférhet? minden felhasználó számára a Szervez? 1 weboldalán (https://maxcsoport.hu/hirek-ujdonsagok) és facebook oldalán.

 

A Játékszabályzat módosításait, valamint a Nyereményjáték esetleges megszüntetésér?l szóló értesítéseket a Szervez? ugyanitt fogja közzétenni.

 

Aki a Nyereményjátékon részt vesz, a mindenkori Játékszabályzatot a Nyereményjátékon való részvétellel egyidej?leg elfogadja.

 

     II.          A NYEREMÉNYJÁTÉK MEGHATÁROZÁSA

 

 1. 1.     A Szervez? 1 összesen 1 darab 5.000.- Ft. érték?, „Mantaro” márkájú kávékapszula-csomagot, mint Nyereményt (részletesen lásd a „Nyeremények” fejezetben) sorsol ki azok között, akik 
 • a Nyereményjáték id?tartama alatt a közösségi oldalon feltett mindegyik kérdésre[1] választ adtak, a tudás alapú kérdésre pedig jól választ adtak, és
 • vásároltak legalább 1 darab terméket a Mocca Negra kínálatából a következ? Príma áruházban:
  • Corvin Pláza (1085 Budapest, Futó utca 37-45., üzemelteti a Városház-Centrál Kft.).)
  • amely vásárlást blokkal vagy számlával igazolni tudnak, és akik
  • 18. életévüket betöltötték, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek, és
  • a Nyereményjátékban történ? részvétellel hozzájárulnak a Nyereményjátékban történ? részvétel során megadott személyes adatainak, a Nyereményjátékkal összefügg?, az adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez, továbbá
  • elfogadják a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és
  • a Nyereményjátékból nem kerültek kizárásra.

 

 1. A Nyereményjátékból ki vannak zárva
 2. azok a kisorsolt játékosok, akikr?l kés?bb kiderül, hogy nem teljesítették a feltételeket,
 3. a Szervez?k vezet? tisztségvisel?i, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá
 4. a Szervez?k megbízásából a Nyereményjáték el?készítésében és lebonyolításában közrem?köd? személyek, partnercégek vezet? tisztségvisel?i, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek - a hatályos Ptk.-ban meghatározott - közeli hozzátartozói.
 5. azok a személyek, akik kétséget kizáróan valótlan adatokkal vettek részt a Nyereményjátékban, továbbá,
 6. akik Nyereményjátékot visszaélésszer?en, vagy jogszabályba ütköz? módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolják, valamint illetéktelen el?nyre tesznek szert, illetve azok, akik kapcsán ennek gyanúja felmerül, ideértve azokat az eseteket is, amikor a résztvev?k a Nyereményjátékot akadályozni, ellehetetleníteni próbálják.

 

 1. A fentiek alapján a részvétel feltételeit a Szervez?k jogosultak ellen?rizni.

 

   III.          A NYEREMÉNYJÁTÉK ID?TARTAMA

 

 1. A Nyereményjáték 2023. április 13. napján 0 perct?l 2023. április 19. napján 23:59 percig tart.

 

 1. A sorsolásra 2023.április 20. napján 15 órakor kerül sor.

 

 1. A közzétételre 2023. április 21. napján 14 órakor kerül sor.

 

  IV.          A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

 

 1. A Szervez?k a Szervez? 1 weboldalán (https://maxcsoport.hu/hirek-ujdonsagok) és facebook oldalán kiposztolják a Nyereményjáték Játékszabályzatát és a megválaszolandó kérdéseket.

 

 1. A Játékos a facebook poszt alá a kérdésekre válaszokat adnak.

 

 1. Szervez? a Játékosok által beküldött válaszok pontosságát folyamatosan vizsgálhatja.

 

 1. A Játékosok neveinek felhasználásával a random.org véletlengenerátor segítségével 5 Játékost (Nyertes) és 5 Pótnyertest sorsol ki.

 

 1. A Nyertesek neveit az eredményhirdetés során közzéteszi a weboldalán és facebook.com oldalán tag-elés segítségével. A Szervez? 1 a Nyerteseket  a facebook oldalon keresztül, elektronikus üzenetben megkeresi.

 

 1. Nyertes az eredményhirdetést értesítést követ?s 14 naptári napon belül köteles a Nyereményjátékban történ? részvételét elektronikus üzenetben meger?síteni, visszaigazolni és jelentkezni nyereményéért.

 

 1. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Nyertes kizárásra kerül és Pótnyertes kerül a helyére.

 

 1. Amennyiben a Nyertes elektronikusan vagy személyesen nem tudja igazolni a részvétel feltételét, a legalább 1 darab termék vásárlását, vagy más feltétel teljesítését, úgy kizárásra kerül és Pótnyertes kerül a helyére.

 

 1. A Nyereményt személyesen a 1103 Budapest, Gyömr?i út 99. szám lehet átvenni.  Amennyiben erre a Nyertesnek nincs lehet?sége, a Szervez? 1 a Nyereményt futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el a nyertes Játékosnak a Játékos által megadott postázási címére.

 

10. Szervez? 1 a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg. A Nyertes köteles együttm?ködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerz?dési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló jogszabályokban foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttm?ködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervez?k terhére nem értékelhet?. A Szervez?k a Nyeremény átvételére újabb lehet?séget nem biztosítanak.

 

11. A Nyeremény átadás-átvételér?l képfelvétel készülhet a Nyertes el?zetes és önkéntes hozzájárulásával.

 

    V.          A NYEREMÉNYEK

 

 1. A Nyereményjáték nyereménye: 1 darab, 5.000.- Ft. érték?, „Mantaro” márkájú kávékapszula-csomag.

 

 1. A Nyeremény készpénzre nem váltható, és nem ruházható át másra.

 

  VI.          ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

 

 1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzat adatkezelési tájékoztatóját (lásd a mellékletben).

 

 1. VII.          EGYÉB

 

 1. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerül? adóterhet a Szervez? 1 viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Nyertest nem terheli.

 

 1. A Szervez?ket a Nyereményjátékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszer?ségéért, megbízhatóságáért, m?köd?képességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játékosok által tanúsított magatartásért felel?sség nem terheli.

 

 1. A fenti okok következtében a Szervez?ket a Nyereményjátékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelez? erej? (eltérést nem enged?) szavatosságokat, illetve felel?sséget vállalják.

 

 1. A Nyereményjáték Szervez?iének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelez? érvény?, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhet?. A Szervez?k kizárják a Nyereményjátékban résztvev? bármely jogcímen történ?, Szervez?kkel szembeni igény érvényesítésének lehet?ségét.

 

 1. Szervez?k kizárják a felel?sségüket minden, a www.facebook.com oldal m?ködése, továbbá a facebook oldalt, illetve az azokat m?ködtet? szervert ért küls? támadások, illetve az internet- és/vagy telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére.

 

 1. Szervez?k kizárják a felel?sségüket a facebook.com oldal meghibásodásáért, amely id?tartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható.

 

 1. A Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzorált a Meta által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve üzemeltet?ihez.

 

 1. Szervez? fenntartja a jogot a Nyereményjáték módosítására, törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a Nyeremények részben vagy egészben történ? megtagadására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

 

Lezárva: Budapest, 2023. 04. 11.

 

Városház-Centrál Kft.
Szervez?


 

Melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

 1. A Szervez? 1 és adatkezel? Városház-Centrál Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömr?i út 99.,  cégjegyzékszám: 01 09 889966, adószám: 14123472-2-42, telefonszám: 30/420-5018; e-mail: info@maxcsoport.hu, honti.balazs@cbaujhegy.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezet?, adatvédelmi tisztvisel? neve, elérhet?sége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhet? az Adatkezel? székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján) fontosnak tartja minden érintett természetes személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelése során a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések értelmében jár el.

 

„MANTARO KAPSZULA JÁTÉK” elnevezés? nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója

Milyen célokból történik az adatok kezelése?

Nyereményjátékban történ? részvétel lehet?vé tétele,

a feltételek teljesítésének ellen?rzése,

a sorsolás végrehajtása,

a Nyertessel történ? kapcsolatfelvétel,

a Nyeremény bizonyítható átadása

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

a Nyereményjátékban történ? részvétel és a személyes adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Kik az érintettek?

a Nyereményjátékban résztvev?k:

a Nyereményjáték szabályzat szerinti Játékosok, valamint a közülük kisorsolt Nyertesek (Pótnyertesek)

Ki/mi az adatok forrása?

érintettek

Történik adattovábbítás?

alapvet?en nem történik, kizárólag hatóság, bíróság, jogi képvisel?, adatvédelmi tisztvisel?, békéltet? testület számára szükség esetén

Szervez? adatfeldolgozót igénybe vesz?

Adatkezel? az elektronikus sorsolás lebonyolításához igénybe veszi a random.org adatfeldolgozó szolgáltatását, más adatfeldolgozó a Nyereményjátékban nem vesz részt.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal a sorsolás során történik tekintettel arra, hogy a Nyertes kiválasztása emberi beavatkozás nélkül, elektronikus véletlengenerátor  (random.org) segítségével történik.

 

Profilalkotás nem történik.

Mely adatok, adatkategóriák kezelése történik?

Nyereményjátékban történ? részvétel kapcsán:

facebook-on közzétett név, kérdésekre adott válaszok és azok közzétételének id?pontjai, a részvétel további feltételének, a termékvásárlást bizonyító számla, nyugta (blokk) adatai

 

A Sorsolás kapcsán:

Játékosok nevei

 

A nyertességr?l történ? nyilvános értesítés kapcsán:

Nyertes neve

facebook-on történ? közzététel id?pontja

 

Visszaigazolás kapcsán:

Nyertessel történ? egyeztetés adatai

 

Nyeremény átvétele kapcsán:

számla, nyugta, blokk adatai

nyertes neve

átvétel id?pontja

nyertes címe (postázás esetén)

átadás-átvételr?l készült kép (külön hozzájárulás esetén)

Meddig történik adatkezelés?

Szervez? a sorsolás elvégzéséhez használt külön elektronikus nyilvántartásban rögzített adatokat a sorsolás végrehajtását követ? fél évig ?rzi meg a kés?bbi bizonyíthatóság céljából

 

Szervez? az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyes adatokat 5 évig ?rzi meg, amennyiben erre a hatályos jogszabályok alapján szükség van.

 

Adatkezel? a nyeremény átadás-átvétel során készített felvételeket a hozzájárulásban meghatározott id?tartamban, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, amennyiben keletkezik ilyen felvétel.

Egyéb információ:

A Szervez? 2 sem önállóan, sem a Szervez? 1-gyel közösen a személyes adatokat nem kezeli, az adatkezelésben nem vesz részt.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezel??

 

 1. Adatkezel? gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezel? az adatokat megfelel? intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesülésér?l az Adatkezel? a bels? szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezel? az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szint? védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezel? az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezel? rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezel? rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezel? rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történ? használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezel? rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellen?rizhet? és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellen?rizhet? és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely id?pontban, ki vitt be az adatkezel? rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történ? jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezel? rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezel? rendszer m?köd?képes legyen, a m?ködése során fellép? hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás m?ködtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

 1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következ? táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelm? legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

El?zetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezel?t?l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történ? továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelel? garanciákról. Az Adatkezel? az adatkezelés tárgyát képez? személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás el?tti adatkezelés jogszer?ségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezel? a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek els?bbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Jelen esetben nem alkalmazható.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel? korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezel? a tároláson kívül más m?veletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezel? jogos indokai els?bbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs els?bbséget élvez? jogszer? ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezel? nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhet? technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszer?en elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezel? adatkezel?ket, hogy az érintett kérelmezte t?lük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezel? rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel?, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezelésér?l, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezel? felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezel? postai vagy e-mail-es elérhet?ségre küldött nyilatkozattal, vagy az adatvédelmi tisztvisel? számára küldött kérelemmel (Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhet? az adatkezel? fenti címén, elektronikusan az info@adatvedelmiauditor.hu címen) megtehetik. Az Adatkezel? a nyilatkozatot a beérkezést?l számított legrövidebb id?n belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a bels? adatvédelmi szabályozásában, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhet?sége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: https://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Lezárva: Budapest, 2023. 04. 11.

 

Városház-Centrál Kft.