Havanna Promóció – Havannások Farsangi jelmezversenye nyereményjáték részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató


Havanna Promóció – Havannások Farsangi jelmezversenye

nyereményjáték részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes! A résztvev?k a részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot és adatkezelési tájékoztatót!

 

A CBA DL-Projekt Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömr?i út 99., e-mail cím: info@maxcsoport.hu, továbbiakban: „Szervez?”) a „Havannások Farsangi jelmezversenye” elnevezés? nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) önállóan szervezi a jelen szabályzat (továbbiakban: „Játékszabályzat”) alapján.

 

       I.          BEVEZETÉS

 

A Nyereményjáték id?tartama alatt a Játékszabályzat hozzáférhet? minden felhasználó számára a Szervez? https://maxcsoport.hu/hirek-ujdonsagok/ weboldalán.

 

A Játékszabályzat módosításait, valamint a játék esetleges megszüntetésér?l szóló értesítéseket a Szervez? ugyanitt fogja közzétenni.

 

Aki a Nyereményjátékon részt vesz, a mindenkori Játékszabályzatot a Nyereményjátékon való részvétellel egyidej?leg elfogadja.

 

     II.          A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA

 

A Szervez? összesen három darab Nyereményt (részletesen lásd a „Nyeremények” fejezetben) kioszt ki azon Játékosok között, akik

 • az info@maxcsoport.hu e-mail címre, a tárgymez?ben „farsangi jelmezverseny” jeligével ellátva, a Nyereményjáték id?tartama alatt az általuk vagy családtagjuk által viselt farsangi jelmezr?l képet küldenek, és
 • maradéktalanul teljesítették a „Játékban történ? részvétel feltételei” fejezetben meghatározottakat.

 

Tekintettel a Nyereményjáték fenti feltételeire, külön sorsolásra nem kerül sor, a három Nyertest a Szervez? három f?b?l álló zs?rije választja ki a beérkezett pályázatok közül.

 

   III.          A NYEREMÉNYJÁTÉK ID?TARTAMA

 

A Nyereményjáték 2022. február hó napján 18. napján 0:00 perct?l 2021. február hó 28. napján 23:59 percig tart.

 

Az eredményhirdetés id?pontja: 2022. március hó 3.

 

  IV.          A JÁTÉKBAN TÖRTÉN? RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

 1. A Szervez? által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azok lehetnek játékosok (továbbiakban: „Játékos”), tehát a Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik:

 

 1. A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki
 2. 18. életévét betöltötte, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik és
 3. e-mail-ben általa vagy családtagja (pl. gyermeke) által viselt farsangi jelmezr?l küld képet(tehát pl. nem az internetr?l eltöltött képpel vesz részt a Nyereményjátékban), valamint
 4. amennyiben nem saját magáról küld képet, úgy a kép beküldéséhez megfelel? jogalappal rendelkezik
 5. elfogadja a jelen Játékszabályzatbanmeghatározott valamennyi feltételt, és
 6. a Nyereményjátékban történ? részvétellel hozzájárul a Nyereményjátékban történ? részvétel során megadott személyes adatainak, így különösen, de nem kizárólagosan a képmás Játékkal összefügg?, az adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez, továbbá
 7. valós adatokat adott meg és
 8. a Nyereményjátékból nem került kizárásra.

 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva

 • a Szervez? vezet? tisztségvisel?i, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá
 • a Szervez? megbízásából a Nyereményjáték el?készítésében és lebonyolításában közrem?köd? személyek, partnercégek vezet? tisztségvisel?i, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek - a hatályos Ptk.-ban meghatározott - közeli hozzátartozói.
 • azok a személyek olyan képet küldtek be, amelyen nem látható farsangi jelmez, vagy olyan képet küldtek be, amely bizonyíthatóan nem a saját szellemi termékük (internetr?l letöltött kép),
 • azok a személyek, akik kétséget kizáróan valótlan adatokkal kívánnak részt venni a Nyereményjátékban, továbbá,
 • akik Nyereményjátékot visszaélésszer?en, vagy jogszabályba ütköz? módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolják, valamint illetéktelen el?nyre tesznek szert, illetve azok, akik kapcsán ennek gyanúja felmerül, ideértve azokat az eseteket is, amikor a Játékosok a Nyereményjátékot vagy a Szervez? m?ködését akadályozni, ellehetetleníteni próbálják (pl. vírus, trójai beküldésével, túlterheléses támadással, stb.). Utóbbi esetekben a Szervez? hatósági feljelentést tesz.

 

A fentiek alapján a részvétel feltételeit a Szervez? jogosult ellen?rizni.

           

    V.          A NYEREMÉNYEK

 

A Nyereményjáték nyereményei:

 

 • összesen 3 (három) db. 10.000.- Ft. érték? ajándékcsomag, amely a 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11-15. címen található üzletben vásárolható le.

 

A Nyeremény készpénzre nem váltható, és nem ruházható át másra.

 

  VI.          A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

 

A Szervez? a weboldalán (és social média platformján) közzéteszi a Nyereményjáték Játékszabályzatát és egy rövid felhívást.

 

A Játékos e-mail-ben az info@maxcsoport.hu e-mail címre, a tárgymez?ben „farsangi jelmezverseny” jeligével elküldi róla vagy családtagjáról készült fotót, amelyen az érintett farsangi jelmezt visel.

 

Szervez? a Játékosok által beküldött képek tartalmát folyamatosan vizsgálja.

 

A Nyereményjáték id?tartamának lejártát követ?en a Szervez? három f?b?l álló zs?rije – figyelemmel a beküldött képek és a képeken látható farsangi jelmezek min?ségére, arra, hogy a jelmezt a beküld? készítette vagy bérelte – megállapítja azt a három Játékost, akik a legjobbak és így Nyertessék válnak, és neveiket az eredményhirdetés során közzéteszi a weboldalán és facebook.com oldalán. A Szervez? a Nyerteseket elektronikus üzenetben megkeresi.

 

Nyertes az eredményhirdetést értesítést követ?s 14 naptári napon belül köteles a Nyereményjátékban történ? részvételét elektronikus üzenetben meger?síteni, visszaigazolni és jelentkezni nyereményéért.

 

Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Nyertes kizárásra kerül és Pótnyertes kerül a helyére.

 

A Nyeremény átadása kizárólag személyes úton, személyes átvétellel, a l1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11-15. sz. alatt történik.

 

 1. VII.          ADATVÉDELEM

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a mellékelt adatkezelési tájékoztatót

 

 1. VIII.          Mi történik, ha nem m?ködik az internet szolgáltatás?

 

Id?nként el?fordulhat, hogy a Szervez?n kívülálló okokból az e-mail cím / fiók, így tehát a  Nyereményjáték nem elérhet?, ezért a Szervez? felel?sséget nem vállal, de minden ésszer? lépést megtesz ennek kiküszöbölésére.

 

Szervez? nem vállal felel?sséget

a)             a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

b)             ha a Játékos elektronikus üzenetküldése során a kapcsolat (bármely okból) megszakad.

c)             olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (id?ben) az elektronikus üzenet, mert

                                          i.     nem megfelel? a hálózat lefedettsége, túlterhelt, vagy a Játékos e-mail  fiókja bármely egyéb ok miatt nem elérhet?,  

                                         ii.     a Játékos nem képes további üzenetek küldésére vagy fogadására.

 

  IX.          EGYÉB

 

A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerül? adóterhet a Szervez? viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Nyertest nem terheli.

 

A Szervez?t a Nyereményjátékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszer?ségéért, megbízhatóságáért, m?köd?képességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játékosok által tanúsított magatartásért felel?sség nem terheli.

 

A fenti okok következtében a Szervez?t a Nyereményjátékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelez? erej? (eltérést nem enged?) szavatosságokat, illetve felel?sséget vállalja.

 

A Nyereményjáték Szervez?jének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelez? érvény?, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhet?. A Szervez? kizárja a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvev? bármely jogcímen történ?, Szervez?vel szembeni igény érvényesítésének lehet?ségét

 

Szervez? fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a Nyeremények részben vagy egészben történ? megtagadására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

 

Budapest, 2022. 02. 18.

 

CBA DL-Projekt Kft.
Szervez?


 

Melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezel? CBA DL-Projekt Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömr?i út 99., e-mail cím: info@maxcsoport.hu) fontosnak tartja minden érintett természetes személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelése során a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések értelmében jár el.

 

Rövid összefoglalás

Cél

Nyereményjátékban történ? részvétel, továbbá annak ellen?rzése, a Nyertesség megállapítása, a Nyertessel történ? kapcsolatfelvétel, a Nyeremény bizonyítható átadása

Jogalap

részvétel és adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk 1. a) pontja)

A beküld?nek, amennyiben a képen nem ? szerepel, a kép beküldéséhez megfelel? jogalappal kell rendelkeznie.

Érintettek

a Nyereményjáték szabályzat szerinti Játékosok, valamint a Nyertesek

Forrás

érintettek

Adattovábbítás

hatóság, bíróság, békéltet? testület számára szükség esetén

Automatizált adatkezelés

Nem történik.

Adatkategória

lásd alább az egyes célonként

Id?tartam

lásd alább

Adatbiztonság

lásd alább

Érintetti jogok

lásd alább

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei?

 

A következ? adatok kezelése történik a Nyereményjátékra történ? jelentkezés és nyertesség megállapítása során:

 • név – azonosítás
 • e-mail cím – kapcsolattartás
 • feltöltött kép, képmás – részvétel feltétele
 • érintett Játékos által az üzenetben megadott egyéb adat (pl. telefonszám)

 

A következ? adatok kezelése történik a nyertességgel kapcsolatos kapcsolatfelvétel és a Nyeremény átadása céljából:

 • név – azonosítás, megszólítás céljából
 • e-mail cím – kapcsolattartás céljából
 • id?pont – nyeremény átadása

 

Mi az adatkezelés id?tartama?

Adatkezelés id?tartama:

 1. Játékos a Nyereményjátékon történ? részvétel során megadott személyes adatait Szervez? a Nyereményjáték lebonyolítását követ? fél évig ?rzi meg kés?bbi bizonyíthatóság céljából.
 2. Szervez? az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyes adatokat 8 évig ?rzi meg, amennyiben erre a hatályos jogszabályok alapján szükség van.
 3. Adatkezel? a nyeremény átadás-átvétel során készített felvételeket a hozzájárulásban meghatározott id?tartamban kezeli, amennyiben keletkezik ilyen felvétel.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezel??

 1. Adatkezel? gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezel? az adatokat megfelel? intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesülésér?l az Adatkezel? a bels? szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezel? az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szint? védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezel? az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezel? rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezel? rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezel? rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történ? használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezel? rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellen?rizhet? és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellen?rizhet? és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely id?pontban, ki vitt be az adatkezel? rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történ? jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezel? rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezel? rendszer m?köd?képes legyen, a m?ködése során fellép? hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás m?ködtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

 1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következ? táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelm? legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

El?zetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezel?t?l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történ? továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelel? garanciákról. Az Adatkezel? az adatkezelés tárgyát képez? személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás el?tti adatkezelés jogszer?ségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezel? a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek els?bbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Jelen esetben nem alkalmazható.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel? korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezel? a tároláson kívül más m?veletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezel? jogos indokai els?bbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs els?bbséget élvez? jogszer? ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezel? nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhet? technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszer?en elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezel? adatkezel?ket, hogy az érintett kérelmezte t?lük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezel? rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel?, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezelésér?l, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezel? felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását az adatkezel? (CBA DL-Projekt Kft.) postai vagy e-mail-es elérhet?ségre küldött nyilatkozattal megtehetik. Az Adatkezel? a nyilatkozatot a beérkezést?l számított legrövidebb id?n belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Bels? Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhet?sége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: https://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso