Budapest Park koncertjegy nyereményjáték részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató


Városház-Centrál Kft.

„Budapest sörrel koncertre”

részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes! A résztvev?k a részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen részvételi szabályzatot és adatkezelési tájékoztatót!

 

A Városház-Centrál Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömr?i út 99.,  cégjegyzékszám: 01-09-889966, adószám: 14123472-2-42, telefonszám[KDB1] : ..., e-mail: info@maxcsoport.hu, titkarsag@maxcsoport.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezet?, adatvédelmi tisztvisel? neve, elérhet?sége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhet? az Adatkezel? székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján, továbbiakban: „Szervez?”) a „Budapest sörrel koncertre” elnevezés? nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) önállóan szervezi a jelen részvételi szabályzat (továbbiakban: „Játékszabályzat”) és adatkezelési tájékoztató alapján.

 

 

       I.          BEVEZETÉS

 

A Nyereményjáték id?tartama alatt a Játékszabályzat hozzáférhet? minden felhasználó számára a Szervez? facebook oldalán.

 

A Játékszabályzat részét képezi a Nyereményjáték interneten elérhet? rövid felhívása (továbbiakban: kiírása) is. Amennyiben a kiírás és a Játékszabályzat között ellentét van, úgy a Játékszabályzat szövegét kell érvényesnek, hatályosnak tekinteni.

 

A Játékszabályzat módosításait, valamint a Nyereményjáték esetleges megszüntetésér?l szóló értesítéseket a Szervez? ugyanitt fogja közzétenni.

 

Aki a Nyereményjátékon részt vesz, a mindenkori Játékszabályzatot a Nyereményjátékon való részvétellel egyidej?leg elfogadja.

 

     II.          A NYEREMÉNYJÁTÉK MEGHATÁROZÁSA

 

A Szervez? összesen 3 darab páros koncertjegyet, mint Nyereményt (részletesen lásd a „Nyeremények” fejezetben) sorsol ki azon Játékosok között, akik

 • Vásárolnak a Maxcsoport Príma áruházak bármelyikében (Buda Gourmet Market (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.), Corvin Pláza Príma áruház (1082 Budapest, Futó utca 37.), Havanna Príma áruház (1181 Budapest, Kondor Béla stny. 11-15.), Pilvax Príma áruház (1052 Budapest, Városház utca 14.) minimum 4 (négy) db. tetsz?leges ízesítés? Budapest sört és a vásárlást igazoló blokkot elküldi e-mailben az info@maxcsoport.hu e-mail címre, és
 • maradéktalanul teljesítették a „Nyereményjátékban történ? részvétel feltételei” fejezetben meghatározottakat.

 

Tekintettel a Nyereményjáték fenti feltételeire, külön sorsolásra kerül sor a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint.

 

   III.          A NYEREMÉNYJÁTÉK ID?TARTAMA

 

A Nyereményjáték

 

Majka & Curtis koncert vonatkozásában:

2022.04.25. napján …. perct?l 2022.05.20. napján …. percig tart.

A sorsolásra 2022.05.24. napján ….. perckor kerül sor.

A eredményhirdetés id?pontja:

 

Rúzsa Magdi koncert vonatkozásában

2022.04.25. napján …. perct?l 2022.06.28. napján …. percig tart.

A sorsolásra 2022.06.29. napján …… perckor kerül sor.

A eredményhirdetés id?pontja:

 

Brains koncert vonatkozásában

2022.04.25. napján ….. perct?l 2022.07.30. napján …. percig tart.

A sorsolásra 2022.08.02. napján ….. perckor kerül sor.

A eredményhirdetés id?pontja:

 

  IV.          A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉN? RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

 1. A Szervez? által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azok lehetnek Játékosok, tehát a Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik:

 

 1. A Nyereményjátékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki
 2. 18. életévét betöltötte, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik, és
 3. vásárol a Maxcsoport Príma áruházak bármelyikében (Buda Gourmet Market (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.), Corvin Pláza Príma áruház (1082 Budapest, Futó utca 37.), Havanna Príma áruház (1181 Budapest, Kondor Béla stny. 11-15.), Pilvax Príma áruház (1052 Budapest, Városház utca 14.) minimum 4 (négy) db. tetsz?leges ízesítés? Budapest sört, és
 4. kedveli, valamint megosztja a facebook oldalon található kiírást (posztot), valamint
 5. a Nyereményjátékban történ? részvétellel hozzájárul a Nyereményjátékban történ? részvétel során megadott személyes adatainak, a Nyereményjátékkal összefügg?, az adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez, továbbá
 6. valós adatokat adott meg a facebook oldal használata során, és
 7. elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és
 8. a Nyereményjátékból nem került kizárásra.

 

 1. A Nyereményjátékból ki vannak zárva
 2. a Szervez? vezet? tisztségvisel?i, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá
 3. a Szervez? megbízásából a Nyereményjáték el?készítésében és lebonyolításában közrem?köd? személyek, partnercégek vezet? tisztségvisel?i, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek - a hatályos Ptk.-ban meghatározott - közeli hozzátartozói.
 4. azok a személyek, akik kétséget kizáróan valótlan adatokkal kívánnak részt venni a Nyereményjátékban, továbbá,
 5. akik Nyereményjátékot egyébként visszaélésszer?en, vagy jogszabályba ütköz? módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolják, valamint illetéktelen el?nyre tesznek szert, illetve azok, akik kapcsán ennek gyanúja felmerül, ideértve azokat az eseteket is, amikor a résztvev?k a Nyereményjátékot vagy a Szervez? vagy a facebook oldal m?ködését akadályozni, ellehetetleníteni próbálják (pl. túlterheléses támadással, stb.). Utóbbi esetekben a Szervez? hatósági feljelentést tesz, továbbá
 6. azok a kisorsolt játékosok, akik nem teljesítették a feltételeket, így

-            azok a személyek, akik nem kedvelik, vagy nem osztják meg a kiírást, vagy

-            egyáltalán nem vásároltak a Játékszabályzat szerinti darabszámú vagy márkájú sört, vagy nem  a Játékszabályzat szerinti üzletben vásároltak, vagy

-            nem múltak el 18 évesek, vagy

-            kétséget kizáróan valótlan adatokat meg a facebook-on, vagy

-            nem tudják számlával, nyugtával (blokkal) igazolni azt, hogy a Játékszabályzat szerinti mennyiségben és helyen vásároltak.

 

 1. A fentiek alapján a részvétel feltételeit, különösen a kedvelések és megosztások megtörténtét a Szervez? jogosult ellen?rizni és a sorsolást azok között elvégezni, akik teljesítették e feltételeket.

 

 1. Játékos a Nyereményjátékban történ? részvétellel elfogadja, hogy a Játékos kizárása esetén nem áll jogában a Szervez? döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel el?állni a Szervez?vel szemben.

           

    V.          A NYEREMÉNYEK

 

 1. A Nyereményjáték nyereménye:

 

 • 1 db. …..- Ft. érték? páros (2 f? belépésére jogosító) koncertjegy a  Majka & Curtis koncertre, amelyre 2022. június 3. napján kerül sor.
 • 1 db. …..- Ft. érték? páros (2 f? belépésére jogosító) koncertjegy Rúzsa Magdi koncertre, amelyre 2022. július 1. napján kerül sor.
 • 1 db. …..- Ft. érték? páros (2 f? belépésére jogosító) koncertjegy Brains koncertre, amelyre 2022. augusztus hó 13. napján kerül.

 

 1. A Nyeremény készpénzre nem váltható, és nem ruházható át másra.

 

 1. Szervez? nem vállal felel?sséget arra vonatkozóan, hogy a koncertek a fenti id?pontokban valóban megtartásra kerülnek. Amennyiben az adott koncert elmarad, úgy a koncert szervez?jének tájékoztatását és utasításait kell követni. A koncertekr?l b?vebb információ elérhet?: …..

 

  VI.          A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

 

 1. A Szervez? a közösségi oldalán közzéteszi a Nyereményjáték Játékszabályzatát és egy rövid kiírást.

 

 1. A Játékos vásárol legalább 4 db. Budapest sört és az ezt igazoló számlát, nyugtát (blokkot) meg?rzi.

 

 1. A Játékos a kiírást kedveli és megosztja.  

 

 1. Megtörténik a sorsolás, értesítés és ideális esetben a Nyeremények átadása.

 

 1. a.    Sorsolás

 

 1. A Szervez? a véletlenszer?ség elvének eleget tev? gépi sorsolással minden egyes koncerten tekintetében 1 (egy) f? nyertest sorsol ki a facebook-on szerepl? nevek felhasználásával. A sorsolás a random.org/lists segítségével történik.

 

 1. A Szervez? minden koncert vonatkozásában a sorsolásokon 2-2 (kett?) tartaléknyertest is kisorsol. A tartaléknyertesek akkor lehetnek jogosultak a Nyereményre, amennyiben az id?ben korábban kisorsolt nyertes nem igazolja a Nyereményjátékban történ? részvétel feltételeinek teljesítését, így különösen nem tudja számlával, nyugtával (blokkal) igazolni a Játékszabályzat szerinti márkájú, mennyiség? sör megfelel? helyen történt megvásárlását, vagy, ha más feltétel teljesítésének hiánya miatt kizárásra kerül.

 

 1. b.    Értesítés

 

 1. Szervez? a Nyeremény nyertesét legkés?bb a sorsolást követ? 5 (öt) munkanapon belül értesíti Facebook posztban a Nyereményjáték facebook oldalán a nyertes Játékos teljes nevének megjelenítésével és megjelölésével (úgynevezett „tag”-elés, ez együttesen: értesítés), amely adatkezeléshez valamennyi Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen hozzájárul.

 

 1. A nyertes Játékos a Szervez?nek üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követ? 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint visszajelezni, hogy a vásárlást tudja igazolni. Amennyiben a nyertes a fenti határid?n belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy arról ad tájékoztatást, hogy a vásárlást nem tudja igazolni, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, és Szervez? a nyereményre a (következ?) tartaléknyertest jelöli ki.

 

 1. c.       Nyeremény átadás-átvétele

 

 1. A Nyeremény átadás-átvételéhez a nyertes Játékosnak elektronikusan, vagy papír alapon be kell tudnia mutatni a Játékszabályzat szerinti vásárlásról szóló számlát, nyugtát (blokkot). Amennyiben ez nem történik meg, úgy a tartalék nyertes kerül a nyertes helyére.

 

 1. A Nyereményt személyesen ….. lehet átvenni, vagy amennyiben erre a Nyertesnek nincs lehet?sége, a Szervez? a Nyereményt elektronikusan, futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el [KDB2] a nyertes Játékosnak a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott postázási címére.

 

 1. Szervez? a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg. A nyertes Játékos köteles együttm?ködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerz?dési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló jogszabályokban foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttm?ködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervez? terhére nem értékelhet?. A Szervez? a Nyeremény átvételére újabb lehet?séget nem biztosít.

 

 1. Amennyiben a Nyeremény átvétele üzletben történik, úgy a Nyeremény átadás-átvételér?l képfelvétel készülhet a nyertes Játékos külön hozzájárulásával.

 

 1. VII.          ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

 

 1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzat adatkezelési tájékoztatóját (lásd a mellékletben).

 

 1. VIII.          Mi történik, ha nem m?ködik az internet szolgáltatás?

 

 1. Id?nként el?fordulhat, hogy a Szervez?n kívülálló okokból a Nyereményjáték nem elérhet?, ezért a Szervez? felel?sséget nem vállal, de minden ésszer? lépést megtesz ennek kiküszöbölésére.

 

 1. Szervez? nem vállal felel?sséget

a)             a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

b)             ha a Játékos elektronikus üzenetküldése során a kapcsolat (bármely okból) megszakad.

c)             olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (id?ben) az elektronikus üzenet, mert

                                          i.     nem megfelel? a hálózat lefedettsége, túlterhelt, vagy a Játékos e-mail  fiókja bármely egyéb ok miatt nem elérhet?,  

                                         ii.     a Játékos nem képes további üzenetek küldésére vagy fogadására.

 

  IX.          EGYÉB

 

 1. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerül? adóterhet a Szervez? viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Nyertest nem terheli.

 

 1. A Szervez?t a Nyereményjátékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszer?ségéért, megbízhatóságáért, m?köd?képességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játékosok által tanúsított magatartásért felel?sség nem terheli.

 

 1. A fenti okok következtében a Szervez?t a Nyereményjátékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelez? erej? (eltérést nem enged?) szavatosságokat, illetve felel?sséget vállalja.

 

 1. A Nyereményjáték Szervez?jének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelez? érvény?, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhet?. A Szervez? kizárja a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvev? bármely jogcímen történ?, Szervez?vel szembeni igény érvényesítésének lehet?ségét.

 

 1. Szervez? kizárja a felel?sségét minden, a www.facebook.com oldalt, illetve az azokat m?ködtet? szervert ért küls? támadások, illetve az internet- és/vagy telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére.

 

 1. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngész? ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervez? Lebonyolító semmilyen felel?sséget nem vállal.

 

 1. Szervez? kizárja a felel?sségét a facebook.com oldal rajta kívülálló okokból történ? meghibásodásáért, amely id?tartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható.

 

 1. A Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzorált a Meta által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve üzemeltet?ihez.

 

 1. A Nyereményjátékot nem szponzorálja sem a koncertek szervez?je, sem a koncerteknek helyet adó létesítmény üzemeltet?je.

 

10. Szervez? fenntartja a jogot a Nyereményjáték módosítására, törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a Nyeremények részben vagy egészben történ? megtagadására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

 

Budapest, 2022. 04. 18.

 

Városház-Centrál Kft.
Szervez?


 

Melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

 1. A szervez? és adatkezel? Városház-Centrál Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömr?i út 99.,  cégjegyzékszám: 01-09-889966, adószám: 14123472-2-42, telefonszám[KDB3] : ..., e-mail: info@maxcsoport.hu, titkarsag@maxcsoport.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezet?, adatvédelmi tisztvisel? neve, elérhet?sége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhet? az Adatkezel? székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján) fontosnak tartja minden érintett természetes személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelése során a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések értelmében jár el.

 

„Budapest sörrel koncertre” nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója

Cél

Nyereményjátékban történ? részvétel, továbbá a részvétel feltételeinek ellen?rzése, a sorsolás lefolytatása, a Nyertessel történ? kapcsolatfelvétel, a Nyeremény bizonyítható átadása

Jogalap

a Nyereményjátékban történ? részvétel és a személyes adatok megadása (posztolás) önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek

a Nyereményjátékban résztvev?k, a Nyereményjáték szabályzat szerinti Játékosok, valamint a Nyertesek

Forrás

érintettek

Adattovábbítás

alapvet?en nem történik, kizárólag hatóság, bíróság, békéltet? testület számára szükség esetén

Adatfeldolgozás

Adatkezel? az elektronikus sorsolás lebonyolításához igénybe veszi a random.org adatfeldolgozó szolgáltatását, más adatfeldolgozó a Nyereményjátékban nem vesz részt.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Automatizált döntéshozatal a sorsolás során történik tekintettel arra, hogy a Nyertes kiválasztása emberi beavatkozás nélkül, elektronikus véletlengenerátor  (random.org) segítségével történik.

 

Profilalkotás nem történik.

Adatkategória

Nyereményjátékban történ? részvétel kapcsán:

facebook-on az érintett által nyilvánossá tett (profil)kép,

név, kedvelés, megosztás adata

 

A Sorsolás kapcsán:

Játékosok facebook neve

 

A nyertességr?l történ? értesítés kapcsán:

nyertes neve (publikálásra kerül a Nyereményjáték posztjában)

értesítés id?pontja

 

Nyeremény átvétele kapcsán:

számla, nyugta, blokk adatai

nyertes neve

átvétel id?pontja

nyertes címe (postázás esetén)

átadás-átvételr?l készült kép (külön hozzájárulás esetén)

Id?tartam

Szervez? a Nyereményjátékot, illetve arról szóló posztot a facebook-ról nem törli, így a részvétel, értesítés, esetleg átadás-átvétel során megadott adatok az érintett törlési kérelemig, illetve legkés?bb a Szervez? facebook fiókjának törléséig kerülnek letárolásra

 

Szervez? a sorsolás elvégzéséhez használt külön elektronikus nyilvántartásban rögzített adatokat a sorsolás végrehajtását követ? fél évig ?rzi meg a kés?bbi bizonyíthatóság céljából

 

Szervez? az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyes adatokat 5 évig ?rzi meg, amennyiben erre a hatályos jogszabályok alapján szükség van.

 

Adatkezel? a nyeremény átadás-átvétel során készített felvételeket a hozzájárulásban meghatározott id?tartamban, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, amennyiben keletkezik ilyen felvétel.

 

 

 1. Adatkezel? ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy adataikat a facebook.com oldal üzemeltet?je a Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) is kezeli az Adatkezel?vel közösen.

 

 1. Érintettek az oldalelemzések adatainak Meta által létrehozott tájékoztatóját itt olvashatják el: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 

 1. A Meta az adatok védelmét az alábbi linken elérhet? tájékoztatóban megfogalmazottak szerinti valósítja meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

 

 1. Adatkezel? a Meta által történ? adatkezelések jogszer?sége tekintetében felel?sségét kizárja.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezel??

 

 1. Adatkezel? gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezel? az adatokat megfelel? intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesülésér?l az Adatkezel? a bels? szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezel? az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szint? védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezel? az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezel? rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezel? rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezel? rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történ? használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezel? rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellen?rizhet? és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellen?rizhet? és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely id?pontban, ki vitt be az adatkezel? rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történ? jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezel? rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezel? rendszer m?köd?képes legyen, a m?ködése során fellép? hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás m?ködtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

 1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következ? táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelm? legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

El?zetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezel?t?l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történ? továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelel? garanciákról. Az Adatkezel? az adatkezelés tárgyát képez? személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás el?tti adatkezelés jogszer?ségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezel? a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek els?bbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Jelen esetben nem alkalmazható.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel? korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezel? a tároláson kívül más m?veletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezel? jogos indokai els?bbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs els?bbséget élvez? jogszer? ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezel? nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhet? technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszer?en elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezel? adatkezel?ket, hogy az érintett kérelmezte t?lük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezel? rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel?, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezelésér?l, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezel? felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását az adatkezel? postai vagy e-mail-es elérhet?ségre küldött nyilatkozattal, vagy az adatvédelmi tisztvisel? számára küldött kérelemmel (Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhet? az adatkezel? fenti címén, elektronikusan az info@adatvedelmiauditor.hu címen) megtehetik. Az Adatkezel? a nyilatkozatot a beérkezést?l számított legrövidebb id?n belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a bels? adatvédelmi szabályozásában, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhet?sége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: https://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Budapest, 2022. 04. 18.

 

Városház-Centrál Kft.
Szervez?

 


 [KDB1]beírnák a telefonszamot?

 [KDB2]milyen módon?

 [KDB3]beírnák a telefonszamot?