Adatvédelmi nyilatkozat


A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és
adatkezelési szabályzata


I. A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Újhegy Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 99.; Cg.01-09-739138; adószáma: 13225265-2-42; statisztikai számjele: 13225265-4711-113-01; adatkezelési nyilvántartási száma NAIH- ; továbbiakban: Társaság, vagy adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelezőnek ismer el.


II. Az adatkezelő és felhasználó személye
Az érintettek személyes adatait a Társaság kezeli. Az adatkezelő kezeli az érintettek által a www.maxcsoport.hu honlapon; Maxcsoport Facebook közösségi oldalon (továbbiakban együttesen: weboldal) megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon az adatkezelő részére átadott személyes adatokat. Az adatkezelő a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság.

Az adatkezelő a jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkezik. Érintett minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.  Érintett továbbá minden olyan személy, aki az adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az adatkezelő által közzétett felhívásra jelentkezik, részére adatait megküldi,  vagy egyéb módon átadja, az adatkezelő rendszerében regisztrál.


III. Irányadó jogszabályok
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi, amelyek a jelen szabályzat elfogadásakor az alábbiak:

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    (a továbbiakban: Infotv.)


Az adatkezelő jelen szabályzattal és adatkezeléssel összefüggő minden jogvitában kiköti magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát. Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai során az irányadó  jogszabályi rendelkezések értelmező rendelkezései és fogalom-meghatározásai érvényesek.


IV. Az adatkezelés jogalapja és elvei
A személyes adatok kezelője az adatkezelő.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a weboldalon végrehajtott regisztrációval elfogadják a jelen szabályzatot. Jelen szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül az irányadó jogszabályok alapján.

Amennyiben az érintett az adatkezelő weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásait igénybe veszi, vagy egyéb módon a weboldalakon keresztül az adatkezelővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az egyéb hatályos jogszabályok – elsősorban a kereskedelemre, a szerződésre, a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok – is irányadók. A jogszabályon alapuló adatkezelés esetén az adatok kezelésének jogalapja a jogszabály rendelkezése.

Az adatkezelő kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli, melynek során törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére. Az adatkezelés során az adatkezelő fokozott figyelmet fordít a személyes adatok kezelésének alábbi elveinek betartására és munkavállalóival, vagy más alkalmazottaival, illetve harmadik személyekkel történő betartatására.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja alapján önkéntesen hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához - a 16. életévét betöltött kiskorú érintett kivételével – a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásrészeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az  adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésnek, illetve a kezelt adatoknak meg kell felelniük az alábbi  követelményeknek:

  • megszerzésük, rögzítésük (felvételük) és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  • tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjedhetnek túl;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani;
  • meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására;

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

V. Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése az adatkezelő székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az  adatkezelő hozza meg.

VI. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja az adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. Az adatkezelő az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:
a) Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás
b) A weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint az adatkezelő weboldalán keresztül és azon kívül nyújtott szolgáltatások fejlesztése
c) Az érintettek részére hírlevelek és reklámok küldése

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

VII. Reklámozási és kutatási célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
Az adatkezelő jogosult arra, hogy az érintettek megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, továbbá egyéb kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy az érintett az adatkezelővel, az adatkezelő tevékenységével, az adatkezelő, illetve az adatkezelő által vezetett Príma Max csoport által forgalmazott, értékesített termékekkel, valamint a weboldallal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. Az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el, továbbá részére az adatkezelő, illetve az adatkezelő által vezetett Príma Max csoport termékeiről, szolgáltatásairól szóló olyan tájékoztatást küldjön, amely reklámnak minősül.
A kezelt adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületeknek az adatkezelő személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő weboldal kiválasztására. Ezen  műveletek automatikusan, számítástechnikai program által történnek. A kezelt adatokat az adatkezelő felhasználhatja közvélemény kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a  felhasználók kutatás során való megkeresésére.
A felhasználó a fentiek szerinti, reklámozási és kutatási célú adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonhatja, melyet az elektronikus hírlevére küldött válaszüzenetben, vagy a weboldalon elhelyezett „leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva tehet meg.

IX. A kezelt adatok köre
Az adatkezelő az érintett alábbi személyes adatait kezeli:
a) természetes személyazonosító adatok (név, születési név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, nem
b) kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím)

A weboldal látogatása esetén az adatkezelő rendszere rögzítheti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az érintett számítógépén – az érintett személyre szabott kiszolgálása érdekében – adatokat tartalmazó file-okat, illetve kis adatcsomagokat (ún. cookie-t) helyezzen el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett bármikor képes törölni saját  dzámítógépéről, illetve beállíthatja webes böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett, illetve a weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy cookie  nélkül az adott weboldal működése nem teljes értékű.

X. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás
A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.
A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tartozik felelősséggel.
Az adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.
Az adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az adatkezelő 
döntéseinek végrehajtására jogosult, az adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az adatkezelő felelősségét nem érinti.

Az érintett elfogadja és tudomásul veszi, hogy egyes informatikai szolgáltatások nyújtására – különösen a weboldal üzemeltetésére – adatfeldolgozót vesz igénybe, amely az adatok tárolásával kapcsolatos technikai feladatokat is végzi, így azok részére továbbításra kerülhetnek. Ezen adattovábbítás a jelen szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintetteket nem hozhatja.
Az adatkezelő jogosult az általa vezetett Príma Max csoport szerződéses partnerei részére továbbítani a személyes adatokat, amelyek az adatkezelést a jelen szabályzatban foglaltak szerint végzik.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

XI. Adatbiztonság
Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságáról megfelelő  technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

XII. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelő öt munkanapon belül törli. Az adatkezelő – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – törli a személyes adatokat, ha az adatok felvételét követő három év eltelt. Az adatkezelő – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt.
A kötelező – azaz jogszabályon alapuló – adatkezelések esetében az adatokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Amennyiben az adatkezelő és az érintett között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó
jogellenes cselekménye miatt bármilyen hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az adatkezelő jogosult az érintett adatait kezelni, melyet az érintett tudomásul vesz.
A fentiek rendelkezések alapján az adatkezelő a megadott adatokat köteles törölni, ha:

a) kezelésük jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

b) az érintett azt kéri;
c) az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
d) az adatkezelés célja megszűnt;
e) hatóság vagy bíróság elrendeli.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

XIII. Az érintettek jogai és felelőssége
Az érintettnek jogában áll, hogy az adatkezelő által kezelt adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését pedig az adatkezelőtől kérelmezze. Az érintett joga,  hogy adatainak törlését, vagy zárolását a jelen szabályzatban foglaltak, illetve az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint kérje. Az érintettnek jogában áll továbbá, hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatai kezeléséről, melyet az adatkezelő 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában köteles megadni. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását is. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni; ha pedig az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, úgy az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a  károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az érintettek kizárólag a saját személyes adataikat adhatják meg. Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az érintett az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása és felelősségre vonása érdekében, melyet az érintett kifejezetten tudomásul vesz. Az  érintett kijelenti továbbá és egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet/felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

XIV. Az adatkezelési szabályzat módosítása
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A jelen szabályzat módosítását követően valamennyi érintettet megfelelő módon (hírlevélben, vagy más megfelelő technikai módszer alkalmazásával) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XV. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Így az  adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintetteket tájékoztatja.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; www.naih.hu), továbbá bírósági úton is érvényesítheti igényét. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítója: NAIH

Budapest, 2017. február 24.