Adatkezelési tájékoztatás.


A CBA Újhegy Kft.

általános adatkezelési tájékoztatója az online végzett adatkezelések tekintetében

 

A CBA Újhegy Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99.,  cégjegyzékszám: 01-09-7239138, adószám: 13225265-2-42, telefonszám: központ - 30/420-5018; Primefit: +36 1 431 01 32, e-mail: info@maxcsoport.hu, honti.balazs@cbaujhegy.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa online végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről:

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • közös adatkezelést nem végez.

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az elfeledtetéshez való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@maxcsoport.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer mőködőképes legyen, a mőködése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás mőködtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 

 • Adatkezelő végez más, nem online történő adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel során megvalósul adatkezelés

Cél:

előzetes hozzájárulás alapján az érintettel történő kapcsolatfelvétel

Érintettek:

Minden természetes személy, aki az elektronikus útpn történő kapcsolatfelvétel során megadott adatai alapján beazonosítható

Forrás:

érintettek

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

előzetes és önkéntes hozzájárulás (GDRP 6. cikk (1) a) pontja)

hozzájárulás visszavonásáig,

törlési kérelemig, ennek hiányában hozzájárulás megadásától számított maximum 3 évig

e-mail cím*

 

üzenet

válaszadás

technikai adat: kapcsolatfelvétel időpontja*

automatikusan létrejövő adat, visszakereshetőség

adatkezelési tájékoztató elfogadásának jelzése, időpontja*

későbbi bizonyítás

Adattovábbítás:

hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

nem történik

 

Érintettel elektronikus úton történő folyamatos, megállapodáson alapuló rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

az érintettel történő folyamatos, megállapodáson alapuló kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a megállapodás alapján beazonosítható, beazonosított kapcsolattartó

Forrás:

érintettek

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

előzetes és önkéntes hozzájárulás (GDRP 6. cikk (1) a) pontja)

hozzájárulás visszavonásáig,

törlési kérelemig, ennek hiányában hozzájárulás megadásától számított maximum 3 évig

telefonszám

tényleges kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

e-mail cím*

kérdés tartalma

válaszadás

technikai adat: kapcsolatfelvétel időpontja*

automatikusan létrejövő adat, visszakereshetőség

Adattovábbítás:

hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

nem történik

 

Érintettel elektronikus úton, panaszkezelés céljából történő kommunikációhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

érintett panaszának megküldése, feldolgozása, megválaszolása

Érintettek:

panasz alapján beazonosítható természetes személyek

Forrás:

panaszt benyújtó érintett

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a fogyasztóvédelmi törvény alapján

5 évig

telefonszám*

tényleges kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

e-mail cím*

panasz tartalma*

kivizsgálás, válaszadás

technikai adat: kommunikáció időpontjai*

automatikusan létrejövő adat, visszakereshetőség

Adattovábbítás:

hatóság, bíróság, békéltető testület számára történhet szükség esetén

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

nem történik

 

Álláspályázatra elektronikus úton jelentkezők adatai kezelésének összefoglaló táblázata

Cél:

a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás

Érintettek:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított

Forrás:

érintettek

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

előzetes és önkéntes hozzájárulás (GDRP 6. cikk (1) a) pontja)

cél megvalósulásáig, vagy

korábban törlési kérelemig (hozzájárulás visszavonásáig), vagy

külön hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott ideig

e-mail cím*

önéletrajz beküldése

telefonszám

kapcsolatfelvétel

önéletrajzban, küldött egyéb anyagban található és releváns személyes adatok

kiválasztás

beküldés időpontja*

automatikusan létrejövő adat, visszakereshetőség

Adattovábbítás:

hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén

Adatfeldolgozás:

Adatkezelő a beérkező önéletrajzok fogadása, pályázati kiírással történő összevetése, interjú lefolytatása feladatával adatfeldolgozót bízott meg: Trade Audit Kft.

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

nem történik

Egyéb információ:

CBA Újhegy Kft. mindig a legmegfelelőbb jelöltet igyekszik megtalálni, tekintet nélkül a jelölt faji és etnikai hovatartozására, politikai beállítottságára, vallására vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére vagy szexuális életére.

Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazza: fénykép, érdeklődési kör, hobbi, egyéb olyan adat, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszőnése szempontjából.

Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.

Adatait a GDPR (EU  2016/679 sz. rendelete), valamint a hatályos nemzeti jogszabályok és hatósági állásfoglalások, ajánlások alapján kezeljük a pozíció betöltéséig, vagy azt követően az Ön önkéntes hozzájárulásával a hozzájárulásban meghatározott célból és ideig, ha adott ilyen hozzájárulást.

Köszönjük a közremőködését!

 

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

a nyereményjátékban történő részvétel biztosítása,

a sorsolás lebonyolítása,

Nyeremény bizonyítható átadása

Érintettek:

a Nyereményjáték szabályzat szerinti Játékosok, nyeremény átadása kapcsán a Játékosok közül kisorsolt Nyertes(ek)

Forrás:

Játékosok

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

lásd az adott nyereményjáték szabályzatában és tájékoztatójában

azonosítás, kapcsolatfelvétel

előzetes és önkéntes hozzájárulás (GDRP 6. cikk (1) a) pontja)

játékos a Nyereményjátékon történő részvétel során megadott személyes adatait Szervező a Nyereményjáték lebonyolítását követő fél évig őrzi meg

 

A Nyertesek adatait az Adatkezelő 5 évig, adóügyi ellenőrzési időben őrzi meg esetleges bizonyítás céljából

Adattovábbítás:

hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

nem történik

 

 

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata

Cél:

a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés

Érintettek:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Forrás:

érintettek

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás

előzetes és önkéntes hozzájárulás (GDRP 6. cikk (1) a) pontja, Reklámtörvény 6. §)

Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok

e-mail cím*

azonosítás és hírlevél kiküldése

technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja*

későbbi bizonyítás

Adattovábbítás:

hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén

Automatizált adatkezelés, profilalkotás:

nem történik

 

Közösségi oldalakon történő adatkezelés

 

Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/maxcsoportprimaaruhazak és a https://www.instagram.com/maxcsoport_prima_aruhazak/ közösségi oldalakon.

 

 1. A facebook és Instagram oldalak bekövethetők és a közösségi oldalak funkcióinak megfelelően más interakciók végezhetők, az adatkezelés ilyen módon történik meg.

 

 1. Jelen tájékoztató fejezetei a közösségi oldalak sajátosságai alapján jöttek létre.

 

 1. Adatkezelő a közösségi oldalakat üzemeltető vállalatok adatkezeléséért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

 1. A továbbiakban bemutatott adatkezelések közös jellemzői az alábbiak:

 

 1. Az érintettek azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, hirdetésre jelentkeznek, vagy más interakciót végeznek.

 

 1. Az adatok forrása az érintett.

 

 1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  10. arról, hogy az adatkezelő rendszer mőködőképes legyen, a mőködése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás mőködtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

I. fejezet: Facebook.com oldalon megvalósuló adatkezelések

 

 1. https://www.facebook.com/maxcsoportprimaaruhazak oldalon megvalósuló adatkezelések kapcsán közös adatkezelés történik az alábbiak szerint:

 

Kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő: CBA Újhegy Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99.,  cégjegyzékszám: 01-09-7239138, adószám: 13225265-2-42, telefonszám: központ - 30/420-5018; Primefit: +36 1 431 01 32, e-mail: info@maxcsoport.hu, honti.balazs@cbaujhegy.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján) 

 

További adatkezelő a Facebook.com és a Facebook-vonatkozású oldalak és termékek kapcsán:

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland (továbbiakban: Facebook vagy FB)

 

Látogatói adatok kezelése - Facebook regisztrációval vagy anélkül

 

 1. A  Facebook oldala nyilvános, bárki, aki Facebook profillal rendelkezik, követheti, sőt Facebook profil nélkül is látogatható az oldal.

 

 1. Facebook profillal rendelkező érintettek úgy csatlakozhatnak az oldalhoz, illetve követhetik az oldalt, hogy a Like/Tetszik gombra, illetve a Követem/Follow gombra kattintanak.

 

 1. A  Facebook oldal követői az Adatkezelő számára azonosíthatóak, vagyis meg tudja tekinteni profiljukat és azon hozzáfér azokhoz az információkhoz, amelyeket a követők hozzáférhetővé tettek az Adatkezelő számára a Facebook adatvédelmi beállítások menüpontjában.

 

 1. Adatkezelés célja: követők folyamatos tájékoztatása hírekről, akciókról, promóciókról, álláslehetőségeinkről, nyereményjátékainkról, továbbá a Vállalat és a márka népszerősítése.

 

 1. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása a tetszik/ követem gomb megnyomásával.

 

 1. Adatkezelési idő: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást az érintett úgy vonhatja vissza, hogy a Nem tetszik/Dislike illetve Követés leállítása/Unfollow feliratra kattint. Ebben az esetben a továbbiakban nem  érkezik értesítés a hírfolyamunkról, de a Facebook rajongói oldalunkhoz továbbra is hozzáfér az érintett.

 

Látogatói aktivitás az oldalon - posztok, látogatói bejegyzések, esemény iránti érdeklődés

 

 1. A Facebook oldalon és az Instagram oldalon lehetőség van a posztokat kommentelni, lájkolni vagy egyéb emotikonnal véleményt mondani, Facebook esetén szöveges véleményt írni az Adatkezelőről. A Facebook és Instagram posztok alatt, ha az érintett úgy tartja, hogy a tartalom mást is érdekelhet, a @ és az illető neve összeillesztésével fel tudja hívni a figyelmet a tartalomra. Ilyen megjelölést az Adatkezelő nem kér, erre nem kötelez, ez az érintett felhasználó saját döntése. Az oldalakon olyan posztokat is közzétehet az Adatkezelő, ahol kifejezetten az ügyfelek szöveges vagy több válaszlehetőségből az egyik kiválasztása által kinyilvánított véleményére kíváncsi.

 

 1. Amikor az érintett kommentel vagy üzenetet küld az Adatkezelőnek, vegye figyelembe, hogy adatait a Facebooknak is továbbítja.

 

 1. A posztok alá tett kommenteket törölheti, amennyiben már nem szeretné, hogy megjelenjenek. Az érintetteknek azonban számolniuk kell azzal, hogy ha kommentben saját magukra vonatkozó személyes adatot osztanak meg, azt az oldal látogatói is látni fogják.

 

 1. A Facebook oldalon eseményeket is megjeleníthet az Adatkezelő, melyekhez résztvevőként és érdeklődőként is csatlakozni lehet.

 

 1. Adatkezelés célja: a posztok, események célja egyrészt az érintettek  folyamatos tájékoztatása hírekről, akciókról, promóciókról, álláslehetőségekről, nyereményjátékokról, továbbá az Adatkezelő és a márka népszerősítése, a felhasználói aktivitási lehetőségek az érintettek véleményének megismerését és a kétirányú kommunikációt szolgálják.

 

 1. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása az aktivitás során (kommentelés, likeolás, érdeklődés, részvételi szándék kifejezése).

 

 1. Adatkezelési idő: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást az érintett úgy vonhatja vissza, hogy érdeklődését visszavonja, kommentjét törli, illetve kéri, hogy a törlést mi végezzük el. Az oldalak hírfolyam jellege miatt ezt és a moderálást leszámítva az oldalakon végzett megnyilvánulások törlésig vagy törlési kérelem teljesítéséig megmaradnak.

 

Az oldal moderálása

 

 1. A Facebook oldalon közzétett egyes bejegyzéseknél, kommenteknél, amennyiben az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy azok sértik a Facebook vagy az oldal felhasználási feltételeit, az Adatkezelő moderálást végez, vagyis az ilyen megnyilvánulásokat törli, és a felhasználót jelenti a Facebook felé.

 

 1. Adatkezelés célja:  a Facebook és az oldal felhasználási feltételeinek megfelelő mőködés annak érdekében, hogy az érintettek szívesen látogassák az oldalt.

 

 1. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke.

 

 1. Adatkezelési idő: a törlési mővelet vagy a Facebook felé történő jelentés elküldéséig.

 

Személyre szabott hirdetések

 

 1. A szponzorált Facebook-bejegyzések segítségével arra törekszik az Adatkezelő, hogy Facebookot használó potenciális ügyfelek vagy ügyfelek számára kizárólag az őket érdeklő hirdetéseket jelenítse meg. A megfelelő hirdetés megjelenítése a Facebookon elérhető információkon alapul, beleértve az érintett érdeklődési körét, tevékenységeit és kapcsolatait is, amely besorolja őt az adott hirdetéshez kiválasztott célcsoportba, és ezért megjelenik számára a kiválasztott szponzorált tartalom.

 

 1. Ennek alapja, hogy a Facebook számára információt jelent, ha az érintett bármilyen  tartalmat hoz létre vagy megoszt egy mások által létrehozott tartalmat, kommentel, like-ol, üzenetet ír a Facebookon keresztül, vagy más interakciót végez, továbbá az is, hogy mikor történtek a megosztások vagy helyileg hol készült egy fotó, amit az érintett közzétett, illetve, hogy adott személy milyen tartalmú oldalakat vagy személyeket követ, stb. A szponzorált hirdetéseket a Facebook egy olyan célcsoport részre állítja be, akik a fenti információ alapján potenciális ügyfelei lehetnek az Adatkezelőnek.

 

 1. A fenti, Facebook által győjtött információkat azonban a Facebook nem adja át az Adatkezelő számára, az Adatkezelő nem rendelkezik ismerettel, hogy a szponzorált hirdetéseket konkrétan kik látták, az Adatkezelő kizárólag összesített, statisztikai adatokat lát a hirdetésének sikerességéről,

 

 1. Lehetőség van arra, hogy az Adatkezelő saját weboldalain ún. Facebook Like/Megosztás gombot helyezzen el. Amennyiben ilyen gombot implemental az aAatkezelő, úgy a gombok az oldalon inaktívak, a Like megnyomásával/Megosztásra kattintással válnak aktívvá, így történik meg meg az érintett hozzájárulásának megadása. Ha a gomb inaktív, szürke színő, ha aktív, akkor a gomb kék.

 

 1. A gomb aktiválását követően nemcsak az Adatkezelő és a Facebook is adatkezelővé válik. A gomb jelenléte miatt az oldalt meglátogató felhasználók gépére a Facebook cookie-t helyez el. Ez azért történik, hogy a megosztás gomb össze legyen kötve az érintett Facebook oldalával, de az elhelyezett cookiek győjtik az oldal megnyitásakor a látogatók pl. IP és eszköz adatát. Facebook felhasználók esetén ezek az adatok az adott személyről rendelkezésre álló egyéb adatokkal is összekapcsolódnak. A Facebook által így győjtött információ nem érhető el az Adatkezelő számára, és a Facebook nem küldi el neki, de a hirdetések érintettek által történő elérhetőségét befolyásolja. Ez azért történik, mert Facebook felhasználók esetén ezek az adatok az adott személyről rendelkezésre álló, fent már említett egyéb adatokkal is összekapcsolódnak. Ilyenkor a célcsoportba történő besoroláshoz ezek az információk is hozzájárulnak.

 

 1. Az Adatkezelőnek lehetősége van a weboldalaiba Facebook Pixelt építeni, amely alapján a Facebook nyomon tudja követni a Facebookon regisztrált felhasználók tevékenységét ezeken az oldalakon. Ennek segítségével a hirdetések kizárólag az oldal korábbi látogatóinak jelennek meg. A Facebook Pixel segítségével szegmentált (bizonyos szempontok szerint leválogatott) csoportokat célozhat meg az Adatkezelő a hirdetéseinvel. A Facebook Pixel segítségével a Facebook a hirdetések, posztok sikerességét mérni tudja, mivel a Facebook nyomon tudja követni, hogy a Facebook oldal látogatását követően az érintett mit csinált a weboldalon (tehát amennyiben ilyen Facebook Pixel az oldal található).

 

 1. További részletes tájékoztató itt található: https://hu-hu.facebook.com/business/help/952192354843755őhelpref=faq_content

 

 1. Az adatkezelés célja: az érintett érdeklődésének megfelelő hirdetés megjelenítése.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a Like/Megosztás gombok esetén azok aktiválásával/megnyomásával, a pixel esetén a marketing cookie-k elfogadásával.

 

10. Adatkezelési idő: amíg az érintett vissza nem vonja a hozzájárulását, az alábbiak szerint:

 1. sütik törléséig, deaktiválásáig
 2. Facebook beállítások adatvédelmi és biztonsági beállításaiban (https://www.facebook.com/privacy/) található további információ arról, hogy mőködik a hirdetés a Facebookon, és hogy a Facebook miként használja a győjtött adatokat a releváns hirdetések megjelenítéséhez. Itt ellenőrizheti saját hirdetési beállításait is. A hírfolyam beállításaiban beállíthatja, testreszabhatja hírfolyamát, priorizálhatja és elrejtheti egyes emberek és cégek. Ha a hírfolyamban az Adatkezelőhöz tartozó tartalmat lát, a következő lehetőségek közül választhat, ha a jobb felső sarokban található három pontra kattint:

a)   Ha követi a facebook oldalt, elrejtheti a bejegyzést, 30 napra átkapcsolhat a Szundira, vagy leállíthatja a követést.

b)   Ha szponzorált tartalom jelenik meg, elrejtheti a hirdetést, illetve megtudhatja, miért jelenik meg..

 

Kapcsolattartás

 

 1. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

 

 1. Ha az érintett a Facebook oldalon értékelés leadásával vagy Facebook-hozzászólásokon vagy Messenger üzeneten keresztül egy észrevétellel kapcsolatba lép az Adatkezelővel, adatait (pl. Facebookon használt nevét, az észrevétel tartalmától függően Önre vonatkozó egyéb, az ügy szempontjából releváns információkat, kommentjét, értékelését) az Adatkezelő arra használja fel, hogy válaszoljon az érintettnek, reagáljon az észerevételekre, panaszra.

 

 1. Adatkezelő ezeken a csatornákon csak általános válaszokat ad. Ha az ügy tárgyától függően egyéb személyes adatokra van szükség a kérés, kérdés feldolgozásához, megválaszolásához, az Adatkezelő átirányítja az érintettet e-mail-ben történő kommunikációra.

 

 1. Az adatkezelés célja: lehetőség biztosítása vásárlóink részére, hogy kifejezhessék véleményüket, kommunikációt kezdeményezhessenek.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) bekezdésének a pontja, vagyis az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 1. Adatkezelés időtartama függ a konkrét interakció tartalmától. Például történhet a cél megvalósulásáig (válaszadásig), de panasz esetén 5 évig tart.

 

Álláshirdetések a Facebookon

 

 1. Személyre szabott hirdetésként álláshirdetések is megjelenhetnek a Facebook oldaladon, de a jelentkezéseket külön oldalon fogadja az Adatkezelő, és az adatkezelési információk is ott találhatóak meg.

 

Nyereményjáték a Facebookon

 

 1. A Facebook oldalon meghirdetett nyeremény játékokhoz mindig készül önálló adatkezelési tájékoztató, melyet a játékszabályzat mellékleteként tesz közzé az Adatkezelő.

 

 1. A nyereményjátékokat soha nem támogatja, nem szponzorálja a Facebook.

 

Oldalelemzések

 

 1. A Facebook elsősorban a közös adatkezelés kapcsán az oldalelemzések adatait kezeli.

 

 1. Érintettek az oldalelemzések adatainak Facebook által létrehozott tájékoztatóját itt olvashatják el: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data  

 

 1. A Facebook adatkezeléséről további információt itt lehet találni: https://www.facebook.com/policy

 

 1. A Facebook adatvédelmi alapismeretekről szóló tájékoztatója itt érhető el: https://www.facebook.com/about/basics

 

 1. A facebook.com oldalon az általános fiókbeállításokat itt lehet módosítani: https://www.facebook.com/settings/őtab=account

 

Az oldalelemzéseken túl, milyen termékek kapcsán történik még adatkezelés a Facebook Ireland Limited általő

 

 1. A Facebook-termékek az alábbiak:

Facebook View

Messenger

Instagram (beleértve a Boomerangot és más alkalmazásokat)

Portal-alapú eszközök

Oculus-termékek (Facebook-fiók használata esetén)

Facebook-boltok

Spark AR

Audience Network

NPE Team-alkalmazások

Facebook Business-eszközök

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét a Facebookő

 

 1. Lásd: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum oldalon a Mellékletben megfogalmazottakat.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotáső

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet a kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést saját céljából, saját érdekében, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

 

Hogyan élhet az érintett jogaival a Facebook Ireland Limited-del szembenő

 

 1. A joggyakorlásról bővebb információ elérhető itt: https://www.facebook.com/policy       

 

II. fejezet: Az Instagram oldalon megvalósuló adatkezelés

 

 1. Az Adatkezelő elérhető a https://www.instagram.com/maxcsoport_prima_aruhazak/ Instagram oldalon.

 

 1. Az Instagram oldalakat a Facebook Ltd., az Instagram szolgáltatója kezeli, címe: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország.

 

 1. Hasonlóan a facebook-on történő adatkezeléshez, itt is közös adatkezelés történik.

 

 1. Az Instagram oldalak meglátogatása során az Instagram (Facebook) az érintett személyes adatait saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli, amely itt található: https://help.instagram.com/519522125107875

 

 1. Az Instagram által nyújtott Instagram Insights szolgáltatással az Adatkezelő Instagram oldalának használatához kapcsolódó statisztikai adatokat (oldal meglátogatását, a hozzászólások és látogatások körét, arra vonatkozó információkat, hogy a látogatók mely országokban és városokban tartózkodnak, valamint a látogatók nem szerinti megoszlását) győjt kizárólag anonim formában. Ez tehát nem teszi lehetővé az egyéni felhasználók azonosítását és az egyéni felhasználói profilokhoz való hozzáférést.

 

 1. Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
  1. Az érintett Instagram felhasználónevét, az Instagram oldalán érintett által közzétett megjegyzéseket, és az Instagram oldalon keresztül küldött üzeneteit
  2. egyéb információk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Adatkezelő megválaszolja az érintett kérdéseit.

 

 1. Egyebekre a facebook-on keresztül megvalósuló adatkezelések leírásaiban találhatókat kell alkalmazni.

 

 • Milyen jogai vannak az érintetteknekő

 

 1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmő legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

Megállapodás

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

Jogi kötelezettség

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

Létfontosságú érdek

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

Közfeladat, közhatalmi jog.

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

Jogos érdek

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

ő

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerőségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más mőveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerő ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerően elvárható lépéseket ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaivalő

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Kelt: 2021. 12. 14.